pr社福利姬麻酥酥无圣光

pr社福利姬麻酥酥无圣光

今少阳篇又云有柴胡症,但见一症便是少阳,玩两篇互发见症治症之义。家秘治中焦血热血结,恐犀角凝滞,易以升麻清胃汤,加桃仁、红花。

热入血室,《伤寒论》分四条。火气亢极,反兼水化,故有此象耳。

此章明心下痞见恶寒,因汗出,故非表邪。又曰∶凡呕者,不可下。

太阳表热不渴,若热入膀胱之里,则烦渴脉数,小便不利,五苓散两解表里,切不可同阳明汗退场门渴,误用白虎,有碍太阳表邪。互注头汗条参看。

此设虽发前书之未发,然亦浅而易明者。此申明阳明病,亦有无汗寒伤营症,但脉不紧,别阳明也。

然色鲜明,亦有不死。胸满症必内有痰涎,外邪传里,互相交结致是。

Leave a Reply